• -8626_1349x800.png
 • -3654_1349x800.png
 • -3828_1349x800.jpg
 • -7975_1349x800.png
 • -5378_1349x800.png
 • -5042_1349x800.jpg
 • -1068_1349x800.jpg
 • -3431_1349x800.jpg
 • -6833_1349x800.png

Đại hội đồng cổ đông bất thường SIVC 2018

Đại hội đồng cổ đông bất thường SIVC 2018

Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam (SIVC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 vào ngày 19/01/2018

Tại sự kiện, ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 001-NQ/HĐQT.2018 ngày 05/01/2018 của Hội đồng Quản trị SIVC
Các đại biểu tại Đại hội tham gia biểu quyết
 
Sau khi thảo luận và biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thống nhất thông qua các nội dung sau:
1. Thống nhất danh sách Hội đồng Quản trị mới nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 thành viên:
 1. Ông Nguyễn Văn Thọ -  Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
 1. Ông Trương Văn Xinh - Thành viên HĐQT - Giám đốc Ban NV 3
 2. Ông Đào Vũ Thắng - Thành viên HĐQT - Giám đốc Ban NV 5
 3. Đặng Thị Tâm - Thành viên HĐQT - Giám đốc Ban Tài chính Kế toán
 4. Trà Huỳnh Thanh Trúc - Thành viên HĐQT - Giám đốc Ban Kiểm soát Chất lượng
Thành viên Hội đồng Quản trị SIVC mới nhiệm kỳ 2018-2023
 
2. Thống nhất danh sách Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 03 thành viên:
1.  Bà: Trần Thị Lệ Hằng.
2.  Ông: Trần Quốc Toàn.
3.  Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương.
Ban kiểm soát SIVC mới nhiệm kỳ 2018 – 2023
 
Phát biểu trước Đại hội, Ông Nguyễn Văn Thọ cũng cam kết sẽ cùng với HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CB-CNV của SIVC tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, để mang về những lợi ích cao nhất cho cổ đông và toàn thể công ty trong năm 2018 và những năm tiếp theo.


 Tác Giả     
Lê Thị Quỳnh

Đối tác

717046117681021.jpg 486694649790077.jpg 054624188068175.jpg 939863259730012.jpg 618180599405213.jpg -317.jpg 9043446084427190.png 145817928687401.jpg 806892218181292.png 3177654534442310.jpg 8447707002648190.png 6341244155526930.jpg 9784465175440250.jpg 9993118633286870.jpg 0859395913557580.jpg 886878648943038.jpg 9656435173017150.png