• -3889_1349x800.jpg
  • -3654_1349x800.png
  • -3828_1349x800.jpg
  • -7975_1349x800.png
  • -1720_1349x800.jpg
  • -5042_1349x800.jpg
  • -1068_1349x800.jpg
  • -3431_1349x800.jpg
  • -6833_1349x800.png

Chúc mừng SIVC đã vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe của ACQUISITION INTERNATIONAL

Chúc mừng SIVC đã vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe của  ACQUISITION INTERNATIONAL để đạt giải thưởng " DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ TỐT NHẤT Ở VIỆT NAM -2017" 

https://issuu.com/aiglobalmedia/docs/business_excellence_awards_2017 ( bài báo ở trang 23 )
và giải thưởng DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ TỐT NHẤT ĐÔNG DƯƠNG-2017

 

Đối tác

717046117681021.jpg 486694649790077.jpg 054624188068175.jpg 939863259730012.jpg 618180599405213.jpg -317.jpg 9043446084427190.png 145817928687401.jpg 806892218181292.png 3177654534442310.jpg 8447707002648190.png 6341244155526930.jpg 9784465175440250.jpg 9993118633286870.jpg 0859395913557580.jpg 886878648943038.jpg 9656435173017150.png